Botanisch in Balans Natuurproducten voor mens en dier en holistische praktijk (hierna genoemd Botanisch in Balans), gevestigd aan 't Beusje 13, 8381 CZ te Vledder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de webshop

Botanisch in Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van onze diensten.

 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Banknummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@botanischinbalans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Botanisch in Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het verwerken van uw bestelling die via de webshop binnen komt.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U de mogelijkheid te bieden om een account op de website aan te maken.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (uitschrijven kan op elk moment).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Botanisch in Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Botanisch in Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven 

Botanisch in Balans bewaart voor de webwinkelaankopen uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het kader van de belastingaangifte is de wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie maximaal 7 jaar. Hieronder vallen uw personalia en adresgegevens, die op de facturen en in onze boekhouding vermeld zijn.

U kunt zich met uw e-mailadres aanmelden voor onze nieuwsbrief. In iedere mail die u van ons ontvangt, treft u ook een link aan waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden voor deze nieuwsbrief. Wij houden geen mailinglijsten bij.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Botanisch in Balans zal uw gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of wanneer dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens verkopen wij niet door aan derden.

Webhosting

Deze website Botanisch in Balans wordt gehost door Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens via het door u ingevulde webformulier niet voor eigen doeleinden. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Mijnwebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De website www.botanischinbalans.nl is beveiligd met een SSL certificaat.

E-mail hosting

Wij nemen e-mail hosting af van Mijnwebwinkel. Het contactformulier dat u via de webwinkel Botanisch in Balans invult alsook de normale e-mail berichten komen via Mijnwebwinkel bij ons binnen. Het e-mail verkeer is beveiligd met SSL en een spam-filter. Mijnwebwinkel verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het e-mail verkeer en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Mijnwebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

DHL en PostNL

Plaatst u een bestelling in de webwinkel Botanisch in Balans of maakt u gebruik van het contactformulier of rechtstreeks via emailadres info@botanischinbalans.nl, dan is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken voor Nederlandse klanten gebruik van de diensten van DHL Parcel of PostNL (via MyParcel) die de pakketten verstuurt. U kunt uw voorkeur aangeven met welke verzendpartij u in zee wilt. Het is voor de verzending van uw pakket noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats en emailadres met deze verzendpartijen delen. Genoemde verzendpartijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzendopdracht. In het geval dat DHL Parcel of PostNL onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

MyParcel

Wij maken voor Belgische klanten gebruik van de verzenddiensten van MyParcel die de pakketten verstuurt met PostNL. Ook kunnen wij voor onze Nederlandse klanten gebruik maken van deze dienst. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw NAW gegevens en e-mail met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bovenstaande verzendpartijen houden zich aan de richtlijnen van de EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

Gegevens aanpassen, verwijderen of inzien 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of in te zien. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op onze website of via de nieuwsbrief om af te melden.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

 1. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@botanischinbalans.nl t.a.v. Sandra Hoogendoorn-Willemse.
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Botanisch in Balans reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Botanisch in Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen

Hoe Botanisch in Balans persoonsgegevens beveiligt 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Botanisch in Balans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner met Internet Security en firewall. 
 • SSL - communicatie verloopt via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Betrouwbare hostingpartners, betalingsproviders en verzendpartijen. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Botanisch in Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Botanisch in Balans gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Privacy verklaring voor cliënten van de holistisch praktijk

Botanisch in Balans holistische praktijk voor mens en dier (hierna te noemen Botanisch in Balans holistische praktijk), gevestigd aan 't Beusje 13, 8381 CZ te Vledder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens van cliënten verwerken we

Botanisch in Balans holistische praktijk verwerkt onderstaande persoonsgegevens van u, wanneer u gebruik maakt van onze therapeutische diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens verwerken we:

 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Banknummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling en telefonisch

Privacygevoelige persoonsgegevens dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sandra Hoogendoorn-Willemse, uw natuurgeneeskundig therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Sandra Hoogendoorn-Willemse, uw natuurgeneeskundig therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Uw natuurgeneeskundig therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Eenzelfde dossiervorming geldt voor de behandeling van uw hond of kat.

Dit betekent onder meer dat uw natuurgeneeskundig therapeut: 

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
 • Een wettelijke geheimhoudingslicht heeft (beroepsgeheim).
 • Sinds 1 juli 2020 bij wet verplicht is om uw gegevens te verwerken in een Electronisch Cliënt Dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat uw natuurgeneeskundig therapeut of haar administrateur een factuur kan opstellen. 
 • Is er een andere reden om gebruik te maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Andere doelen waarvoor de holistische praktijk uw persoonsgegevens verwerkt

Botanisch in Balans holistische praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het aanleggen van een cliëntdossier (zie eerdere passage).
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om uw bestelling te verwerken met de contactgegevens die u heeft ingevuld via het digitale webformulier (bestel- of contactformulier).
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Het afhandelen van uw betaling. 
 • Botanisch in Balans holistische praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens (lees: cliëntgegevens) bewaard blijven 

Botanisch in Balans holistische praktijk bewaart uw cliëntgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Botanisch in Balans holistische praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Botanisch in Balans holistische praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Botanisch in Balans holistische praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Botanisch in Balans holistische praktijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand of papieren dossier naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om het verzoek in te dienen, kunt u de stappen 1 en 2 volgen, die eerder genoemd zijn onder de kop Gegevens aanpassen, verwijderen of inzien op de eerste pagina. Papieren cliëntdossiers worden door Botanisch in Balans holistische praktijk nimmer digitaal of over de post verzonden.

Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Botanisch in Balans persoonsgegevens beveiligt 

Botanisch in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op: 

© 2013 - 2024 Botanisch in Balans holistische praktijk en natuurproducten voor mens en dier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel